Ја градиме идната дигитална инфрастуктура
во Македонија

Дознај повеќе

Услуги што ги нудиме:

Бизнис Интернет

Професионално решение за Интернет пристап преку дедицирана оптичка линија со загарантирани перформанси, достапност и неограничен капацитет, овозможувајки на Вашата компанија брза и квалитетна интернет конекција.

Дознај повеќе

Корпоративен VPN

IP VPN услугата нуди безбедно поврзување на географски одалечени локации и лесно и ефикасно развивање на приватна коорпарациска мрежа користејки L2 и L3 VPN тунелирање, изолирана од интернетот со енкриптирање на податоците.

Дознај повеќе

IP Телефонија

Cloud VoIP е современо решение за телефонски услуги во кое “IP-PBX” централата е хостирана во дата центарот на “Go Net” и се испорачува на било која локација со интернет пристап.

Дознај повеќе

Сајбер Безбедност

Безбедноста на мрежата во рамките на една компанија преставува клучен фактор за непречено и квалитетно работење.

Дознај повеќе