Мрежа

GoNet поседува една од најнапредните оптички мрежи со
“mesh” топологија низ повеќе “PoP” точки лоцирани на
клучни локации во градот и во земјата со можност за 10Gb/s
поврзување до краен корисник.

Мрежата на “Go Net” е проектирана за пренос на податочно базирани сервиси, вклучувајќи пренос на видео, податочни и говорни услуги, приватни линии, како и IP-базирани сервиси и интернет пристап со капацитет на  инсталираниот дистрибутивен систем до 270Gbit/s.

“Go Net” располага со дата центар конструиран по “Tier 4” стандарди и сопствена фибер-оптичка мрежа на целата територија на државата која е во континуиранa изградба и развој.

Мрежата на “Go Net” нуди загарантиран капацитет вклучувајќи продукти и услуги како: Дедициран интернет пристап со можност за DDoS заштита, коорпоративни “VPN” мрежи, наем на “Dark Fiber”, менаџирани хостинг услуги и VoIP телефонија со користење на најсовремени рутирачки протоколи и “Stateful Firewall” заштита, рутирани преку првокласни светски оператори.

Национална мрежа

Интернационална мрежа