Услуги

Сајбер Безбедност

Сајбер Безбедност

Безбедноста на мрежата во рамките на една компанија преставува клучен фактор за непречено и квалитетно работење. Со заштитата на персоналните компјутери, сервери од неавторизиран пристап се спречува нарушување на нормалниот режим на работа на компанијата и се спречува одлив на осетливи податоци критични за комапнијата.
За таа цел “Go Net” нуди софтверски и хардверски решенија за зголемување на безбедноста на мрежата и податоците на највисоко ниво.

  • Cloudflare интеграција на Вашиот “web” домен за заштита од “DDoS” напади
  • DDoS заштита на мрежно ниво со митигација на малициозниот сообраќај преку “Black Hole” сервери
  • Имплементација на системи за активно детектирање и превенција на упади во мрежата(IPS)
  • Енкрипција на податоците во чување
  • “Stateful Firewall” заштита
  • Антивирусна заштита
  • Решенија според потребите на корисникот
  • 24/7/365 проактивна професионална поддршка

Технички спецификации

Други услуги за деловни корисници