Услуги

Бизнис Интернет

Бизнис Интернет

Голема или мала, секоја организација има потреба од пристап до интернет.
Мрежата со оптички влакна на GoNet гарантира оптимална достапност и
поддршка.

За услугата

Дедицираниот интернет пристап преку оптички вод претставува сервис кој нуди перманентна point-to-point комуникација и дедицирана физичка конекција од деловниот корисник до дата центарот на GoNet.

Оваа услуга е наменетa за деловни корисници кои имаат потреба од неограничен и симетричен проток кон Интернет мрежата со статички IP адреси, преку оптичка инфраструктура и загарантирани перформанси.

Деловниот корисник добива услуга со загарантирани параметри: за доцнење (round trip time) до главните интернет хостови во светот, за uptime на линкот, време на одзив и сл.

Технички спецификации

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Дедициран оптички вод преку сопствена оптичка инфраструктура
  • Договор за загарантирана достапност на услуга (SLA)
  • Симетричен пристап ( download / upload ) со брзини од 1 Мbit/s до 10 Gb/s
  • Неограничен проток на податоци
  • 24-часовна техничка и безбедносна поддршка
  • IP статички адреси по потреба на кориснико
  • Мониторинг на интернет сообраќај
  • Загарантирани перформанси за доцнење
  • Можност за примена на посебни протоколи и процедури или ВПН мрежи

Други услуги за деловни корисници